image
Drobečková navigace

Úvod > Stará struktura > Zastupitelstvo, vyhlášky a nařízeni > Zápisy z veřejných zasedání > Ustavující zasedání 13.5.2005

Ustavující zasedání 13.5.2005

 

Zápis
z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Habřina


konaného dne 13.5.2005
v budově místního pohostinství


Přítomni:

Zastupitelé odstupující: Skořepa Václav, Tvarůžek Kamil

Zastupitelé nově zvolení: Bittnerová Dagmar, Hroch Zdeněk, Klímová Eva, Sehnoutka Jiří, Sehnoutková Zdenka, Skořepa Václav

Omluveni: Kozoň Roman,

Hosté:

Ostatní přítomní: - dle prezenční listiny.


Program jednání:

1. Zahájení
2. Návrh na složení návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatele
3. Volba nového starosty a místostarosty obce
4. Diskuse
5. Usnesení
6. Závěr

1. Zahájení – Skořepa V.
Jednání zahájil odstupující starosta obce p. Václav Skořepa.


2. Po té byla provedena:
a.  volba návrhové komise – složení:  Bittnerová Dagmar, Sehnoutková Zdenka
b. určen zapisovatel: Bittnerová Dagmar
c. určen ověřovatel zápisu: Sehnoutka Jiří

3. Po té bylo předáno slovo nejstaršímu ze zvolených členů paní Evě Klímové, která se ujala dalšího vedení průběhu zasedání – složení slibu:
a. určení způsobu hlasování – návrh na provedení tajného hlasování –
i. pro: 6
ii. proti: 0
iii. zdrželo se hlasování: 0

Závěr: volba bude provedena tajným hlasování.

b. provedení volby starosty a místostarosty obce
Vyhodnocení volby provedl p. Skořepa přečtením jednotlivých hlasů.
Závěr:  Navržení kandidáti na funkci starosty obce:  počet hlasů
  Sehnoutková Zdeňka      4
  Skořepa Václav      2


 Nadpoloviční většinou byla do funkce starostky obce zvolena paní Zdeňka Sehnoutková.

Navržení kandidáti na funkci místostarosty obce:  počet hlasů
  Bittnerová Dagmar      4
  Sehnoutka Jiří       1
  Skořepa Václav      1

Nadpoloviční většinou byla do funkce místostarostky obce zvolena paní Dagmar Bittnerová.


Po ukončení hlasování předává pan Skořepa Václav jako odstupující starosta slovo a vedení zasedání nově zvolené starostce obce paní Zdeňce Sehnoutkové.
 

Nově zvolená starostka paní Zdenka Sehnoutková seznámila přítomné, že dle zákona je obecní zastupitelstvo povinno zřídit finanční a kontrolní výbor.
Navrhla provedení veřejné volby. Navrženi byli:

Předseda finančního výboru: Jiří Sehnoutka
Předseda kontrolního výboru:  Klímová Eva

Oba kandidáti byli jednohlasně zvoleni.


Ujednání dalšího jednání - nové zastupitelstvo se sejde ke svému dalšímu jednání v úterý dne 17.5.2005 v 18.00 hodin v kanceláři obecního úřadu.


4. Diskuse:

Diskusi zahájila paní Sehnoutková jako nově zvolená starostka, poděkovala za projevenou důvěru.

Druhý diskusní příspěvek:
Skořepa Václav, poděkoval odstupujícímu zastupitelstvu. Zhodnotil situaci, ze které vzešly nové volby.

p. Skořepa navrhuje předání veškeré agendy v neděli ve 9 hodin. Upozorňuje na svůj zdravotní stav /v pondělí nastupuje do nemocnice/. Z hlediska náročnosti předání nové zastupitelstvo nesouhlasí s předáním v jeden den, ale po částech a vždy s vysvětlením. S návrhem, aby při předávání zastoupil během nemoci odstupující místostarosta obce pan Tvarůžek, pan Skořepa odmítá. Dokončení předání bude tedy pokračovat dle zdravotního stavu pana Skořepy po návratu z nemocnice. V případě dlouhodobého léčení bude postup předávání dále řešen a upřesněn.

Pan Skořepa upozorňuje na možnost odkoupení budovy bývalého teletníku – předání agendy k této skutečnosti proběhne v neděli ve 14.00 hodin v kanceláři obecního úřadu.

Knihovna – činnost pana Tvarůžka bude pokračovat nadále.

Dále pan Skořepa informuje o skutečnosti, že obec je součástí Mikroregionu Hustířanka a podotýká na skutečnost, že by se jednání mikroregionu mělo účastnit i nové zastupitelstvo.
Reaguje paní Sehnoutková, že je o tomto informována z předchozích veřejných zasedání. Povinností z tohoto vyplývajících se nezříká, další činnost v této oblasti bude nadále rozvíjena. Určení zástupců obce, kteří se budou jednání mikroregionu zůčastňovat, ponechává na další zasedání.

5. Návrhová komise přečetla návrh na usnesení:

Návrh na usnesení:


1. Do funkce starostky obce byla nadpoloviční většinou zvolena paní Zdeňka Sehnoutková (pro výkon funkce „neuvolněna“)
2. Do funkce místostarostky obce byla nadpoloviční většinou zvolena paní Dagmar Bittnerová (pro výkon funkce „neuvolněna“).


3. Výbory obce:

Finanční výbor: Předseda: Sehnoutka Jiří
Kontrolní výbor: Předseda: Eva Klímová


4. Termín příštího jednání: úterý 17.5.2005 od 18.00 hodin v kanceláři obecního úřadu.

5. Dořešit návrh na odkoupení budovy teletníku – předání agendy k této skutečnosti proběhne v neděli ve 14.00 hodin v kanceláři obecního úřadu.

Dnešního jednání se zúčastnilo 6 členů zastupitelstva z celkového počtu 7, tj. nadpoloviční většina. Návrh usnesení z dnešního zasedání byl jednohlasně přijat.


Jednání ukončila starostka obce p. Zdeňka Sehnoutková


Zapsáno dne 13.5.2005


Zapsala: Bittnerová Dagmar       Ověřovatel zápisu:  Sehnoutka Jiří

        

 

 


Sehnoutková Zdeňka
starostka obce
Habřina