image
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > MÍSTNÍ REFERENDUM

MÍSTNÍ REFERENDUM

 Výsledek hlasování v místním referendu na území obce Habřina.pdf

Článek k referendu

Spolek Chloumek

 Fotografie 29. 12. 2022 - kostel, beseda

Vyhlášení místního referenda

Zastupitelstvo Obce Habřina na svém zasedání dne 7.prosince 2022 usnesením č. 5.5./2022 rozhodlo v souladu se zákonem č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o místním referendu) o vyhlášení místního referenda na území obce HABŘINA.

Místní referendum bylo vyhlášeno k této otázce: 

„Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo obce Habřina podniklo veškeré nezbytné kroky včetně udělení nutných souhlasů k tomu, aby byla umožněna realizace projektu obnovy areálu kostela sv. Václava na Chloumku a související výstavba včetně rondelu dle architektonického návrhu a příslušné  dokumentace vypracované architektonickým studiem, společností ARN Studio, s.r.o., představených na veřejné prezentaci spojené s besedou, konané dne 13. 10. 2021, a jehož vizualizace byla distribuována občanům obce Habřina v prosinci 2021 a který je k nahlédnutí na obecním úřadě”

obr-1-z-8.jpg

 

obr-3-z-8.jpg

 

obr-5-z-8.jpg
 

Místní referendum se uskuteční v termínu voleb prezidenta České republiky ve dnech 13. a 14. ledna 2023 s tím, že hlasování v místním referendu bude občanům umožněno po oba volební dny ve volební místnosti na území obce Habřina - umístěné v budově obecního úřadu - čp. 28.

Právo hlasovat (§ 2 zákona o místním referendu) 
V místním referendu má právo hlasovat každá osoba, která má právo volit do zastupitelstva obce, tedy státní občan České republiky, který alespoň v den hlasování dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu na území obce Habřina a státní občan jiného členského státu Evropské unie, který alespoň v den konání místního referenda dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu na území obce Habřina. Státní občané jiných členských států Evropské unie, kteří chtějí v referendu hlasovat, musí požádat obecní úřad Habřina  o zápis do dodatku stálého seznamu voličů. Při podání žádosti musí prokázat, že jsou státními občany členského státu EU a jsou přihlášeni k trvalému pobytu na území obce Habřina. Žádost o zápis do dodatku seznamu voličů musí být podána Obecnímu úřadu v Habřině do 11. ledna 2023 do 16.00 hodin. 

Hlasovací lístky (§ 33 zákona o místním referendu)
Hlasovací lístky pro místní referendum nebudou oprávněným osobám roznášeny do schránek před konáním referenda, oprávněné osoby je obdrží od okrskové komise přímo v hlasovací místnosti. 

Hlasovací průkaz (§ 33 zákona o místním referendu) 
Vzhledem k tomu, že se na území obce Habřina nachází pouze jeden okrsek, hlasovací průkazy nebudou vydávány. 

 

Platnost a závaznost místního referenda (§ 48 zákona o místním referendu) 
Rozhodnutí v místním referendu je platné, pokud se hlasování zúčastnilo alespoň 35% oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob. 
Rozhodnutí v místním referendu je závazné, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina oprávněných osob, které se místního referenda zúčastnily, a alespoň 25 % oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob. 

 

 

Poučení o způsobu hlasování:

  • Zásady hlasování

 

(1) Oprávněná osoba hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

(2) Oprávněné osoby předstupují před okrskovou komisi a hlasují v pořadí, v jakém se dostavily do hlasovací místnosti.

(3) Oprávněná osoba po příchodu do hlasovací místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni hlasovat na území České republiky, platným občanským průkazem, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu21) nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky nebo cestovním průkazem.22) Po prokázání oprávněnosti hlasovat v místním referendu a záznamu do výpisu ze seznamu oprávněných osob okrsková komise vydá oprávněné osobě hlasovací lístek a úřední obálku.

(4) Neprokáže-li oprávněná osoba svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni hlasovat na území České republiky, nebude jí hlasování umožněno.

(5) Oprávněná osoba, která se dostavila do hlasovací místnosti s hlasovacím průkazem, je povinna tento hlasovací průkaz odevzdat okrskové komisi. Okrsková komise hlasovací průkaz k výpisu ze seznamu oprávněných osob přiloží a doplní údaje o oprávněné osobě do výpisu ze seznamu oprávněných osob; poté jí vydá hlasovací lístek a úřední obálku.

(6) V prostoru určeném pro úpravu hlasovacího lístku nesmí být nikdo přítomen zároveň s oprávněnou osobou. S oprávněnou osobou, která nemůže sama upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být s jejím souhlasem v prostoru určeném pro úpravu hlasovacího lístku přítomna jiná oprávněná osoba, nikoliv však člen okrskové komise, a hlasovací lístek za ni upravit a vložit do úřední obálky.

(7) Oprávněná osoba může ze závažných důvodů, zejména zdravotních, požádat obecní úřad a v den hlasování okrskovou komisi, aby mohla hlasovat mimo hlasovací místnost, a to pouze v územním obvodu hlasovacího okrsku, pro který byla okrsková komise zřízena. V takovém případě okrsková komise vyšle k oprávněné osobě 2 své členy s přenosnou hlasovací schránkou, úřední obálkou a hlasovacím lístkem. Při hlasování postupují členové komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.

 

  • 37

Způsob hlasování

  1. Oprávněná osoba po příchodu do hlasovací místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni hlasovat na území České republiky, platným občanským průkazem, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky nebo cestovním průkazem. Po prokázání oprávněnosti hlasovat v místním referendu a záznamu do výpisu ze seznamu oprávněných osob okrsková komise vydá oprávněné osobě hlasovací lístek a úřední obálku.
  2. Neprokáže-li oprávněná osoba svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni hlasovat na území České republiky, nebude jí hlasování umožněno.
  3. Po obdržení úřední obálky a hlasovacího lístku vstoupí oprávněná osoba do prostoru určeného k úpravě hlasovacího lístku, kde hlasovací lístek předepsaným způsobem upraví a vloží ho do úřední obálky.
  4. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacího lístku nesmí být nikdo přítomen zároveň s oprávněnou osobou. S oprávněnou osobou, která nemůže sama upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být s jejím souhlasem v prostoru určeném pro úpravu hlasovacího lístku přítomna jiná oprávněná osoba, nikoliv však člen okrskové komise, a hlasovací lístek za ni upravit a vložit do úřední obálky.
  5. Oprávněná osoba v prostoru určeném pro úpravu hlasovacího lístku označí křížkem v příslušném rámečku předtištěnou odpověď "ano" nebo "ne", pro kterou hlasuje, a vloží tento hlasovací lístek do úřední obálky. K jiné úpravě hlasovacího lístku se nepřihlíží.
  6. Oprávněná osoba se zdrží hlasování o položené otázce tím, že na hlasovacím lístku neoznačí křížkem žádnou odpověď.
  7. Oprávněná osoba hlasuje tak, že po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou komisí do hlasovací schránky. Za oprávněnou osobu, která není schopna vložit úřední obálku s hlasovacím lístkem do hlasovací schránky, tak může učinit jiná oprávněná osoba, nikoliv však člen okrskové komise.
  8. Oprávněné osobě, která se neodebrala do prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku, okrsková komise hlasování neumožní.

 

21) § 81 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 217/2002 Sb.

22) Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů.