image
Drobečková navigace

Úvod > Stará struktura > Zastupitelstvo, vyhlášky a nařízeni > Zápisy z veřejných zasedání > Veřejné zasedání OZ - 15.9.2005

15.9.2005

Zápis č. 3/2005

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva

ze dne 15.9.2005

Místo a čas jednání

: Klubovna mysliveckého sdružení Habřina – 18.30 hodin, 15.9.2005

Přítomni:

Zastupitelé:

dle prezenční listiny

Omluven: Kozo

ň Roman - dovolená

Skořepa Václav - nemoc

Neomluven: ---

Občané – dle prezenční listiny

Program jednání:

 1. Zahájení

 • Určení ověřovatele zápisu a zapisovatele, volba návrhové komise
 • Kontrola usnesení ze dne 7.6. 2005 a 13.5.2005
 • Stručná informace o čerpání rozpočtu za r. 2005
 • Ú
 • prava rozpočtu pro r. 2005

 • Projednání závěrů z pr
 • acovních jednání zastupitelstva obce za období od 7.6.2005 do 13.9.2005

 • Diskuse
 • Usnesení
 • Závěr
 • add. 1. Zahájení

  • Bittnerová Dagmar, jednání zahájeno v 18.45 hodin. Přivítání hostů a občanů, kontrola přítomných zastupitelů – z celkového počtu 7 přítomno 5, 2 členové omluveni. Závěr: Při dnešním jednání je přítomna nadpoloviční většina, zasedání je usnášeníschopné.
  • přítomným zastupitelům byl přečten návrh programu jednání ke schválení a
  • po té byly vyzváni k návrhům na doplnění programu jednání.

   Hlasování: Pro 5 členů z celkového počtu 7

   Proti 0 členů

   Zdrželo se: 0 členů

   Návrhy na doplnění programu: žádné.

    • Závěr: Program byl schválen, jednání bude probíhat dle výše uvedeného “programu jednání

   add. 2: Určení ověřovatele zápisu, zapisovatele, volba návrhové komise:

    • zapisovatel: Bittnerová Dagmar

  • ověřovatel zápisu: Klímová Eva
  • Návrhová komise: Hroch Zdeněk, Sehnoutka Jiří
  • Hlasování: Pro 5 členů z celkového počtu 7

   Proti 0 členů

   Zdrželo se: 0 členů

    • Závěr: Návrh byl schválen.

    

   add. 3: Kontrola usnesení ze dne 13.5.2005 a 7.6.2005

   Ze dne 13.5.2005

   – odprodej teletníku –

   p. Sehnoutková: Odprodej zatím neralizován, nabídka od firmy J 4 C Předměřice zatím pouze informativní. Další možnost využití – pronájem p. Svatoň. Probíhá upřesňování podmínek pronájmu.

   Z

   e dne 7.6.2005 – dle jednotlivých bodů:

   1. ocenění pozemků do 30.11:2005 – průběžně plněno
   2. zavedení pozemků do účetnictví
   , termín do 31.12.2005 – možno uskutečnit až po úplném zpracování ocenění pozemků.

  • Předsedům komisí – kulturní a stavební podat návrh na doplnění členů komisí (vždy 2) – úkol trvá do příštího zasedání
  • Předsedovi kulturní komise p. Romanu Kozoňovi u příležitosti životních jubileí občanů 50 a 55 let – zaslat gratulaci, u jubileí 60. a výše vždy po 5 letech provést osobní návštěvu občanů a předat malou pozornost v hodnotě cca 300,- Kč.- průběžně plněno
  • Nadále zabezpečovat úkoly, které vyplývají z Opatření k nápravě nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání hospodaření do dalšího období zodpovídá starostka obce p. Zdeňka Sehnoutková – opatření splněna, ověřeno auditory při kontrole dne 12.9.2005 výsledek: bez závad.
  • Všem členům zastupitelstva zabezpečovat a plnit úkoly vyplývající z jejich funkce – průběžně plněno
  • Do
  • končit vytvoření a úpravu www stránek obce - termín: do 31.8.2005 Zodpovídá: Bittnerová D. – stránky aktualizovány, doplněny základní informace. Dále budou dle časových možností doplňovány stránky z historie obce.

  • Doplnit návrh na člena finančního výboru obce – zodpovídá J. Sehnoutka, Termín: do příštího zasedání – splněno, finanční výbor bude pracovat ve složení: Předseda Sehnoutka Jiří , členové: Sehnoutková Hana, Vanžůra Josef st.
  •  

   add. 4:

   Stručná informace o plnění rozpočtu v r. 2005 – informaci podala p. Skřipská, účetní obce. (viz příloha č. 1)

   add. 5: Úprava rozpočtu r. 2005

   • návrh na úpravu rozpočtu z důvodu konání mimořádných voleb do zastupitelstva obce Habřina, a to v příjmech o částku 5.091,- Kč (účelová dotace od Královéhradeckého krajského úřadu) a zároveň ve výdajích o částku 5.091,- Kč – jako skutečné náklady na realizaci mimořádných voleb.
   • Hlasování: Pro 5 členů z celkového počtu 7

    Proti 0 členů

    Zdrželo se: 0 členů

     • Závěr: Návrh byl schválen.

    add. 6: Projednání závěrů z pracov

    ních jednání zastupitelstva obce za období 7.6.2005 do 13.9.2005

    Starostka obce p. Zdeňka Sehnoutková informovala o následujícím:

    1. DSO Hustířanka
    2. – volby do mikroregionu
     ve funkci předsedy zůstává nadále p. Skořepa, protože ale dle stanov DSO už nesplňuje podmínku, a to zastávání funkce starosty obce, musí být vysloven souhlas zastupitelstva obce Habřina. Zastupitelstvo obce vyslovilo souhlas, ale pouze za podmínky, že pan Skořepa bude spolupracovat a pravidelně docházet na jednání zastupitelstva.

     Hlasování: Pro 5 členů z celkového počtu 7

     Proti 0 členů

     Zdrželo se: 0 členů

      • Závěr: Návrh byl schválen.

     1. Dotace na opravu budovy OÚ – zaslání podílu 21 tis.
     Kč na účet DSO jako vlastní podíl a začít s čerpáním dotace a prací na budově OÚ

     Hlasová

     ní: Pro 5 členů z celkového počtu 7

     Proti 0 členů

     Zdrželo se: 0 členů

      • Závěr: Návrh byl schválen.

     1. Probační a mediační služba
     2. – ukončení prací v obci z důvodu špatné spolupráce a zejména nezájmu ze strany odsouzených – a také z časových důvodů možnosti dohledu a stálé přítomnosti členů zastupitelstva

      Hlasování: Pro 5 členů z celkového počtu 7

      Proti 0 členů

      Zdrželo se: 0 členů

       • Závěr: Návrh byl schválen.

       

      1. Stavby na pozemcích pana Zdeňka Hrocha a pana Ladislava Řeřábka
      2. ze strany předchozího zastupitelstva byla vyvinuta aktivita k odstranění neohlášených staveb na pozemku pana Zdeňka Hrocha č. p. 9 a pana Ladislava Řeřábka č.p. 6. Po místním šetření, které provedl místně příslušný stavební úřad, byli oba vlastníci vyzváni k dodatečnému stavebnímu povolení nebo odstranění stavby. Termín: do 31.5.2005. Oba výše jmenování využili možnosti požádat o dodatečné stavební povolení. Obě stavby prošly kolaudací. Stavební úpravy stávajícího přístřešku u RD čp. 6 - pana Řeřábka jako místnost pro rodinné posezení jako stavba dočasná do 29.4.2104. Zahradní posezení u RD čp. 9 pana Hrocha jako dočasná stavba do 29.7.2035. Po uvedených termínech musí být tyto dočasné stavby odstraněny, pokud nebude stavebním úřadem rozhodnuto jinak.

      3. Nebytové prostory – nájemce pan Šutriepka Radovan –
      4. jedná se o prostory v budově školy. Uzavřená nájemní smlouva zatím trvá beze změn – platná do 31.12.2005, o prodloužení zatím nepožádal.. Do příštího jednání bude s panem Šutriepkou projednán další postup – p. Sehnoutková

      5. Bezdrátový internet – vys
      6. ílače jsou umístěny na budově školy – 1) p. Řehák – za úplatu, v obci zatím připojeni dva uživatelé a 2) p. Michálek – zatím smlouvou neplní. Smlouvy nejsou postaveny na jednu rovinu. Do příštího zasedání uvést do souladu. – p. Sehnoutková.

      7. Pronájem prodejny potravina pohostinství -
      8. Kolmanová Kateřina –smlouva do 31.12.2005 na částku 3000,- Kč za prostory pohostinství a prodejny a 1000,- Kč za zařízení. Smlouva písemně neprodloužena. Nájemné neplní od ledna letošního roku. Usnesení z 29.9.2004 – částka za nájemné byla snížena na polovinu do konce roku 2004. Z důvodu neplnění smlouvy podat p. Kolmanové výpověď z nájemního vztahu s 15 denní výpovědní lhůtou dle nájemní smlouvy. Dále zabezpečit nový pronájem – inzerce, oslovení zájemců z minulé nabídky. – p. Sehnoutková, p. Bittnerová

      9. Prodejna potravin a pohostinství
      10. - v současné době z důvodu nemoci od 5.9.2005 obě provozovny uzavřeny. Z důvodu zabezpečení základního zásobování byla oslovena p. Teplá, která provozuje pojízdnou prodejnu. V současné době jsou na dovolené, případná možnost zajíždění do naší obce až od poloviny října.

      11. Pozemky
      12. – odkoupení – obec Habřina má v užívání pozemky, které jsou majetkem Úřadu pro zastupování státu Hradec Králové a platí nájemné za užívání dle uzavřené nájemní smlouvy. Jedná se o pozemky pod prodejnou a před ní p. č. 2/4 k. ú. Habřina o výměře 548 m2 (před prodejnou potravin) st. p. č. 143 k. ú. Habřina o výměře 299 m2 (pozemek pod prodejnou potravin). Roční nájemné v současné době činí cca 10 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že budova prodejny je majetkem obce a výdaje za pronájem pozemků neustále stoupají, navrhujeme tyto pozemky odkoupit.

       Dalším pozemkem je prostranství před budovou čp. 27 (majitel J. Kontil) - p. č. 30/2 o výměře 39 m

       2 . Tento pozemek je ve vlastnictví PFČR a bylo v minulosti požádáno o bezúplatný převod na obec zároveň s pozemky okolními, tj. 30/1 – prostory obecních skladů a staveniště tenisových kurtů. Bohužel tento pozemek vydán nebyl a v současné době již bezúplatný převod není možný. Potřebnost tohoto pozemku pro obec vychází z návaznosti na stavbu sportovního areálu a přístupové cesty k němu. Navrhujeme odkoupit.

       Hlasování: Pro 5 členů z celkového počtu 7

       Proti 0 členů

       Zdrželo se: 0 členů

        • Závěr: Návrh byl schválen.
       1. Základní škola Smiřice
       2. – pro trvalé bydlící žáky – příspěvek na neinvestiční náklady. Příspěvek pro rok 2005 bude hrazen pouze do výše nákladů ZŠ Smiřice, konkrétně ve výši 2.368,- Kč na žáka. Příspěvek je vázán trvalým bydlištěm žáka. Postupováno dle zákona č. 561/2005 Sb.

        Příspěvek na ostatní žáky docházející do jiných škol – příspěvek pouze ve výši, který stanoví škola, do které chodí převážná většina dětí.

        Hlasování: Pro 5 členů z celkového počtu 7

        Proti 0 členů

        Zdrželo se: 0 členů

         • Závěr: N
        ávrh byl schválen.

        1. Pozemky – odprodej - jedná se o pozemky, které jsou ve vlastnictví obce a jsou zaplocené majiteli sousedících nemovitostí,
        – návrh na odkoupení nebo uvedení plotů do souladu se skutečným stavem.

        Žádosti o odkoupení – p. Zaňka Luboš a p. Vladimír Černý.

            1. p. Luboši Zaňkovi, Habřina 87 – p.č. 313/9 – 103 m
        2 a p.č. 313/11 – 264 m2 - obojí v k. ú. Habřina
       3. p. Vladimíru Černému, ing. , Habřina 26 – p. č. 30/6 o výměře 37 m
       4. 2 a část pozemku p. č. 30/1 – cca 30 m2 – výměru nutno určit novým geometrickým plánem, obojí v k. ú. Habřina

        Hlasování: Pro 5 členů z celkového počtu 7

        Proti 0 členů

        Zdrželo se: 0 členů

         • Závěr: Návrh byl schválen.

        1. Půjčky – kauce na st
        2. avební parcely
         – vrácení půjčky ve výši 40 tis. Kč manželům Kufovým z důvodu zpětného odkoupení stavební parcely do vlastnictví obce. Stavební parcela byla znovu prodána novým stavebníkům – manželům Sládkovým. Půjčka byla od manželů Sládkových také poskytnuta. Došlo tedy k duplicitnímu poskytnutí půjčky na jednu stavební parcelu. Termín vrácení: do 31.12.2005 – pokud nedojde k neplánovaným výdajům v rozpočtu z e závažných důvodů.

         Hlasování: Pro 5 členů z celkového počtu 7

         Proti 0 členů

         Zdrželo se: 0 členů

          • Závěr: Návrh byl schválen.

         1. Půjčka od p. Skořepy
         2. -
          rekapitulace “půjček obci” poskytnutých bývalým starostou obce obci Habřina – termíny poskytnutí, termíny schválení – dodržení účelu.

          Jedná se celkem o 3 smlouvy:

          1. smlouva je ze 3.3.2003 na 100.000 tis. Kč, splatná do 31.3.2003 s 5 % úrokem . Na veřejném zasedání, které následovalo – 17.4.2003 nebylo projednáno. Smlouva byla projednána ož na dalším zasedání – dne 14.7.2003 a 1.9.2003 byl k této smlouvě podepsán dodatek a splatnost prodloužena do 31.12.2004 – bez udání důvodu použití půjčených finančních prostředků.
          2. Smlouv
          3. a ze dne 15.12.2003 na částku 60.000 tis. Kč s 5 % úrokem. Obecní zastupitelstvo tuto smlouvu “vzalo pouze na vědomí “ dne 17.12.2003, splatnost 31.12.2004.

          4. Smlouva o půjčce ze dne 15.6.2004 na částku 92.600 Kč s 5 % úrokem. Schválena OZ dne 29.9.2004 s uvedením důvodu, že půjčka bude poskytnuta na úhradu dluhu za plynofikaci obce. Bylo však použito na vrácení zaplacené částky za pozemek p. Novákové, stavební parcela Katovka – soudní řízení, které svým usnesení nařídilo obci Habřina vrátil kupní cenu st. p
          5. arcely p. Novákové, neboť tento pozemek byl již znovu prodán novému majiteli. 28.12.2004 byl podepsán dodatek ke všem třem smlouvám o půjčce s tím, že všechno bude vráceno p. Skořepovi do 31.12.2005.

           Na veřejném zasedání, konaném dne 13.5.2005 pan Skořepa sdělil, že na vrácení finančních prostředků do 31.12.2005 trvá

           . Však v  rozpočtu, který sestavoval ještě p. Skořepa, s vrácením těchto prostředků počítáno není. Při posouzení předpokládaných příjmů a výdajů do konce r. 2005 není možno úpravu rozpočtu v tomto směru provést, neboť obec není schopna tyto výdaje pokrýt. Z dochovaných dokladů a porovnáním se zápisy v účetnictví obce jednoznačně vyplývá, že pan Skořepa těmito půjčkami řešil finanční problémy obce, které si vytvořil on sám!

           1. Svoz odpadů
           2. provedena kontrola právnických i fyzických osob v obci, zda provádějí likvidaci odpadu dle zákona o odpadech. Od převážné většiny právnických osob byly smlouvy o likvidaci odpadu předloženy, nejasnosti budou dořešeny do příštího zasedání. Též fyzické osoby, které neplatí svoz odpadů dle obecně závazné vyhlášky – obce habřina, budou vyzvány k prokázání a předložení dokladů o likvidaci domovního odpadu.

           3. Biocentrum “Na Obci”
           4. - je ve fázi kolaudačního rozhodnutí, které je pozastaveno z důvodu nevyjasněných vlastnických vztahů k pozemkům, dotýkajících se stavby biocentra. Je vedeno jednání, které se týká pozemků ve vlastnictví paní Jarmily Adamčíkové a paní Jarmily Keřové. Jmenovaným je nabízeno vykoupení dotčených pozemků za cenu stanovenou dle platných předpisů o oceňování nemovitostí a zároveň jako náhradu prodej obecního pozemku ve stejné lokalitě též za cenu stanovenou dle platných předpisů o oceňování. Dále požadují, aby na náklad obce šly náklady spojené s převodem nemovitostí. Další jednání je stanoveno na 27.9.2005. Pokud nedojde k dohodě, ponecháme řešení celé záležitosti soudní cestou.

           5. Plynofikace obce
           6. – splácení dluhu firmě STAVOKA KOSICE.
            P. Skořepou byl podepsán závazek o splácení dluhu za r. 2005, který zahrnuje i splátky úroků z prodlení, a to předem. V tomto dodatku se zavázal do 31.12.2005 uhradit částku 756.036 Kč. K dnešnímu dni je z tohoto uhrazeno 150 tis. Kč. V současné době probíhá s jmenovanou firmou jednání ohledně výše úroků, neboť jejich výpočet není jednoznačný.

           7. voda – úhrady za vodu,
           8. odečet byl proveden ke dni 31.8.2005, provedl v obci p. Kufa. Od OÚ Velichovky – dodavetele pitné vody ještě není faktura, není možné vyhodnotit. Informace o vybírání poplatků za vodu – 19.9.2005.

           9. Informace o napojení na vodovodní řád – Obec
           10. Rožnov – Neznášov.

            p. Bittnerová: Informační schůzka proběhla dne 22.6.2005 v Dubenci. Jednalo se o projekt – vodovodní soustava DSO Hustířanka, informoval projektant ing. Javůrek. V souhrnu se jedná o dílo, které bude zásobovat pitnou vodou obce DSO Hustířanka. Vodní zdroj bude posílen o vrt na Chotěborkách, voda dopravována do Velichovek a tam upravována. Celý projekt je rozdělen na etapy, naší obce se bezprostředně dotýká napojení obce Rožnov – Neznášov. Dle sdělení ing. Javůrka by kapacitně mělo být dostačující, tlakové poměry pro Habřinu by

            se neměly změnit. Obec Rožnov má požádáno o zpracování dokumentace. Dále bude třeba vybudování přečerpávací stanice mezi obcí Habřina a Neznášov. Habřina by se měla podílet na inv. výstavbě. celou akci zajišťoval p. Skořepa jako zástupce DSO Hustířanka a žádné bližší informace od pana Skořepy předány nebyly.

             

            add. 7:

            Diskuse: Příspěvky:

            1. p.
            Dočekalová
            – připomínka: Možnost umístění zrcadla u budovy obecního úřadu z důvodu špatného náhledu do křižovatky – zajistíme informaci a budeme informovat

           11. pan Tuláček
           12. – je krajně nespokojen, je přesvědčen, upozorňuje na skutečnost že to jednání je pouze jednostranné a mohlo by se obrátit proti panu Skořepovi. Otázky finančního rázu – měla by se jednání zůčastnit a potvrdit paní Skřipská, aby situaci vysvětlil. Paní Skřipská reaguje, že informace paní Sehnoutkové jsou zcela pravdivé a vycházejí z účetnictví.

           13. pan Tuláček připomínka: Vývěsní tabule – nebyl zápis z veř. zasedání, ze kterého by se dozvěděl platy zastupitelů obce. Odpovídá p. Bittnerová: Zápis z veř. zasedání není povinností zveřejňovat na úřední desce. nabídnuta možnost přijít v úředních hodinách do kanceláře OÚ, kde bude zápis dán k přečtení nebo získání zápisu z internetu. Vyvěšeno bylo pouze usnesení – doklad: zápis v evidenci úřední desky – též možno ověřit na OÚ. Informace o platech poskytnuta.
           14. pan Tuláček: připomínka: nepěkný vzhled okolo vodní nádrže a nepořádek, poničené oplocení. Odpovídá p. Sehnoutková: o situaci víme, ovšem uvedení do pořádku je především otázka financí, což v současné době není v možnostech obce.
           15. David Jaroslav
           16. – kaštan – upozornění na proschlé stromy a větve – p. Sehnoutková vyplnění výdutě - poradit se s životním prostředím.

            add. 8 : Usnesení:

            Návrhová komise p. Sehnoutka Jiří a p. Hroch Zdeněk vypracovali návrh na usnesení – víz příloha č. 2. Po přečtení byli zastupitelé vyzváni k návrhu na doplnění usnesení a k jeho schválení.

            Hlasování: Pro 5 členů z celkového počtu 7

            Proti 0 členů

            Zdrželo se: 0 členů

            Návrhy na dopl

            nění usnesení: žádné.

            Závěr: Usnesení bylo chváleno.

             

             

             

            Zapsala dne 22.9.2005 Bittnerová Dagmar

             

             

             

             

            Zdeňka Sehnoutková

            starostka obce

             

             

             

            Ověřovatel zápisu: Klímová Eva.