image
Drobečková navigace

Úvod > Stará struktura > Zastupitelstvo, vyhlášky a nařízeni > Zápisy z veřejných zasedání > Veřejné zasedání OZ - 15.15.2005

Veřejné zasedání OZ - 15.12.2005

 

Zápis č. 4/2005
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva
ze dne 15.12.2005

Místo a čas jednání: Klubovna mysliveckého sdružení Habřina – 18.00 hodin, 15.12.2005

Přítomni:

Zastupitelé: dle prezenční listiny

Omluven:  Skořepa Václav  - nemoc
Neomluven:    ---

Občané – dle prezenční listiny

Program jednání:

1. Zahájení
2. Určení ověřovatele zápisu a zapisovatele, volba návrhové komise
3. Kontrola usnesení ze dne  7.6.2005 a 15.9.2005
4. Úprava rozpočtu pro r. 2005
5. Schválení rozpočtového provizoria pro r. 2006 a rozpočtového výhledu pro r. 2007 - 9
6. Projednání a schválení závěrů z pracovních jednání zastupitelstva obce za období od 15.9.2005
7. Různé
8. Diskuse
9. Usnesení
10. Závěr

add. 1.  Zahájení
Bittnerová Dagmar, jednání zahájeno v 18.10 hodin. Přivítání hostů a občanů, kontrola přítomných zastupitelů – z celkového počtu 7 přítomno 6, 1 člen omluven.
i. Závěr: Při dnešním jednání je přítomna nadpoloviční většina, zasedání je usnášeníschopné.
přítomným zastupitelům byl přečten návrh programu jednání ke schválení a po té byly vyzváni k návrhům na doplnění programu jednání.
Hlasování:   Pro 6 členů  z celkového počtu 7
   Proti  0 členů
   Zdrželo se: 0 členů
   
   Návrhy na doplnění programu: žádné.
ii. Závěr: Program byl schválen, jednání bude probíhat dle výše uvedeného „programu jednání“

add. 2: Určení ověřovatele zápisu, zapisovatele, volba návrhové komise:

zapisovatel: Bittnerová Dagmar
ověřovatel zápisu: Sehnoutka Jiří
Návrhová komise: Klímová Eva, Kozoň Roman, Hroch Zdeněk
Hlasování:   Pro 6 členů  z celkového počtu 7
   Proti  0 členů
   Zdrželo se: 0 členů
Závěr: Návrh byl schválen.


add. 3: Kontrola usnesení ze dne 7.6.2005 a 15.9.2005

Ze dne 7.6.2005
ocenění pozemků a zavedení do účetní evidence: Bittnerová Dagmar:  – lesní pozemky zadáno ke zpracování ing. Němečkovi  z LS Velký Vřešťov – slíbil dodání do konce r. 2005
pozemky s „bonitou“  – oceněny dle bonitní sazby , pozemky bez bonitní sazby, oceněny průměrnou cenou.
pozemky, které nutno ocenit posudkem – zadáno ing. Neumannovi

zavedení pozemků do účetnictví  - p. Skřipská – pozemky zavedeny na účet 031 dle tabulky s oceněním – dle bonitní sazby a listu vlastnictví č. 10001 k. ú. Habřina 

Ze dne 15.9.2005 – dle jednotlivých bodů:
 
1. smlouvy – nebytové prostory: a)  Řehák Karel – prodloužit do 31.12.2006 – doplnit o měření odběru el. en.
b) ALPHA Styl Soft – smlouva na neurčito s 2 měs. výpovědí - přistoupení     na rovné podmínky s p. Řehákem nebo výpověď
c) prodejna potravin – Smlouva uzavřena s p. Pejchalovou od 14.11. 2005  do 30.6. 2006 – ošetřeno dohodou, že další jednání o prodloužení smlouvy proběhne v měsíci březnu 2006. Spotřeba vody – dle skutečného odečtu fakturou, el. en. – vlastní smlouva , nájem – 500 Kč měsíčně.
d)budova školy – čp. 85 – Šutriepka Radovan - fa Elektrohope -    na základě písemné žádosti prodloužení do 31.12.06 za stávajících podmínek.

2. Pozemek pod prodejnou potravin – podána žádost  Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, úz. pracovišti Hradec Králové – žádost  písemně potvrzena, evidována, postoupena MF

3. BIOCENTRUM NA OBCI – jednáno se zmocněncem panem ing. Milanem Adamčíkem, závěr – směnná smlouva – v řízení u práv. zástupce obce, veškeré písemnosti a poplatky s pojené s řízením půjdou na náklad obce. Dále byla mezi dotčenými stranami uzavřena dohoda o narovnání – úhradě vzniklých nákladů s tímto spojených,  a to v částce 11.000 Kč, které uhradí obec p. Adamčíkové a Keřové.

4. Doplnění členů stavební komise – Sehnoutka Vratislav, Řehák Miroslav st.
5. Doplnění členů kulturní komice -  Klímová Eva.
6. vytvoření elektronické úřední desky a průběžná aktualizace WWW stránek -  je prováděno průběžně.
 
add. 4: Úprava rozpočtu r. 2005
z důvodu nepřítomnosti účetní obce p. Skřipské seznámil s úpravou rozpočtu na r. 2005 předseda finančního výboru – p. Sehnoutka Jiří
návrh na úpravu rozpočtu obce na r. 2005 – viz příloha č. 3
Hlasování:   Pro 6 členů  z celkového počtu 7
   Proti  0 členů
   Zdrželo se: 0 členů
Závěr: Návrh byl schválen.

 

add. 5: rozpočtové provizorium na r. 2006 a rozpočtový výhled na období 2007-2009.

s návrhem seznámil p. Sehnoutka Jiří, předseda finančního výboru obce
rozpočtový výhled na období 2007 – 2009 – viz příloha č. 2
rozpočtové provizorium na r. 2006 – viz příloha č. 1

Hlasování:   Pro 6 členů  z celkového počtu 7
   Proti  0 členů
   Zdrželo se: 0 členů
Závěr: Návrh byl schválen.

add. 6: Projednání závěrů z pracovních jednání zastupitelstva obce za období od 15.9.2005 – do 14.12.2005
  
 Starostka obce p. Zdeňka Sehnoutková informovala o následujícím:

Obecní zastupitelstvo se za toto období sešlo celkem 9 x . Pravidelně je omlouván pan Václav Skořepa pro pracovní neschopnost.
1. Dotace z mikroregionu Hustířanka – DSO
Z POV bylo pro rok 2005 původně schváleno 50.000 Kč,  následně posíleno o 58.000 Kč, celkem 108.000 Kč. Jedná se o finanční prostředky na opravu budovy OÚ v Habřině, kde je podíl 70 % prostředků z dotace a 30 % vlastních prostředků, tzn,. že dotační prostředky činí 108.000 Kč, vlastní prostředky 47.500, celkem 155.500 Kč.
z tohoto bude uhrazeno – elektroinstalace, sádrokarton, zednické práce, obklady, dveře, sanitární keramika – umyvadlo a wc, vodovodní baterie. Vše musí být provedeno a uhrazeno do 31.12.2005
2. Dotace na mechanizaci – opět prostřednictvím DSO
schválena dotace ve výši 50.000 Kč. Zde je poměr vlastních a dotačních finančních prostředků 50% a 50 %. Tzn. dotační zdroje 50.000, vlastní zdroje 51.000 Kč, celkem 101.000 Kč. byl zakoupen traktorek na udržování zeleně.
3. Příspěvek pro DSO Hustířanka na „správu“
návrh DSO – příspěvek  na „správu“ pro mikroregion pro rok 2006 ve výši 50 Kč na jednoho obyvatele (stav počtu obyvatel k 1.1.2006), uhradit nejpozději do 31.3.2006. V DSO již schváleno. Prosím zastupitele, aby částku v usnesení schválili.
4. DSO – další informace
DSO na svém jednání v říjnu 2005 vzal na vědomí informaci, že zástupce naší obce p. Skořepa je v pracovní neschopnosti, s OZ Habřina vůbec nekomunikuje, po ukončení prac. neschopnosti nebude naši obec zastupovat, pokud nebude jako řádně zvolený člen OZ pracovat. Na jednání DSO 12.12.2005 byl dán souhlas k činnosti skupiny MAS (místní akční skupina KLAS) na území mikroregionu, členy skupiny jsou p. Karel, p. Jelínek a p. Rezková.
5. Likvidace domovního odpadu
daří se cca na 80 % (fyzické i právnické osoby). Myslivecké sdružení  fotokopii potvrzení stále nedodalo. P. Kamil Tvarůžek uhradil. Zůstává několik jedinců. Úkol pro další období – zajistit, aby poplatek za odvoz odpadů byl vybrán za všechny osoby trvale v Habřině hlášené a dále pak za objekty, které jsou využívání k rekreačním pobytům. Odpovídá: místostarostka obce – p. Bittnerová.
Separovaný odpad – sklo, plasty – díky tomu, že jsou průběžně sledovány faktury, odpad patřičně tříděn a posílány hlášení o tomto,  dostáváme zpět peníze za separovaný odpad. V návaznosti na to Vás chci znovu upozornit, abyste věnovali třídění odpadu dostatečnou pozornost a nevhazovali do kontejnerů nic jiného, než na co jsou kontejnery určeny. Naposled to byly plechovky. Hrozí tak obci, že odpad nebude vyvezen.
byl objednán kontejner na hřbitovní odpad. Za hřbitovní odpad nelze brát shrabané listí. Vhazovat do kontejneru můžete pouze květiny, svíce a pod. Příští rok bude ve vetší míře zajištěna údržba hřbitova.
6. Dodávka vody z Velichovek
byla provedena kontrola vodoměrů a odečet spotřebované vody. Dodavatelem je fakturován větší odběr vody, než je uhrazeno občany obce, kteří vodu odebírají. Proto bude v průběhu měsíce ledna 2006 znovu provedena kontrola a uzavřou se všechny kohouty z hlavního přívodu vody do objektů, kde nikdo nebydlí a nebo není žádný odběr vody.
v důsledku závady na vodoměru u neobydleného domu (u p. Dubického) došlo k úniku vody. bylo to však až po odečtu provedeném za začátku září letošního roku, proto tento únik neměl vliv na porovnání faktického odečtu vody oproti fakturaci dodavatelem.
7. Finanční situace obce 
obec je povinna hradit splátku na výstavbu vodovodu, doplatit dluh za plynofikaci obce, splátku na objekt teletníku, vrácení státní dotace na výstavby 2 bytových jednotek a technickou infrastrukturu k výstavbě 8 RD – Katovka. Při dílčí auditu bylo proto doporučeno, abychom po dobu několika nejbližších let neplánovali žádné nové investiční akce.
půjčky od p. Václava Skořepy ml. – ve spolupráci s právním odborem Královéhradeckého krajského úřadu byl panu Skořepovi zaslán dopis s tím, že půjčky ani termín splátek nebyl řádně projednán v OZ Habřina. Celkové půjčená suma 252.000 Kč bude vrácena v průběhu roku 2006 ve čtvrtletních splátkách a bez úroků.
8. Pohledávky obce
obec má i pohledávky, a to:
i. p. Kontil – nájemné za čp. 27
ii. p. Herel – nájemné za nebytové prostory – vydán OS v Havl. Brodě pravomocný rozsudek na úhradu, zaslána upomínka. Pokud neproběhne úhrada, v lednu 2006 bude proveden návrh na výkon rozhodnutí......
iii. Kolmannová Kateřina – dluží nájemné za provozovnu potravin a pohostinství za r. 2005. Uznání dluhu podepsala 8.10.2005 s termínem splacení do 28.2.2006, zatím však žádnou splátku neuhradila.
9. Obecní knihovna
na požádání z důvodu velké pracovní zaneprázdněnosti ukončil práci v knihovně pan Kamil Tvarůžek. Knihovnu k datu, které sám navrhl, předal p. Evě Klímové, knihovna funguje dál bez přerušení pouze se změnou výpůjční doby, a to každé pondělí od 17 do 19 hodin.
10. Kronika obce
za dobu starostování p . Skořepy není žádný zápis. Protože v současné době není v obci žádný kronikář, chtěla bych vyzvat občany, aby tuto situaci zvážili a případně podali návrh, kdo by mohl v této práci pokračovat.
11. V přístím roce oslaví SDH Habřina 120 let založení sboru. 
Prosíme proto všechny občany obce o pomoc při zajištění této oslavy. Oslava proběhne při již obvyklém termínu soutěže v požárním sportu – 9. září 2006.
12.  Stavební parcely
v poslední době jsou požadovány nové stavební parcely v katastru naší obce. Není dokončena „Změna č. 1 územního plánu obce“, proto jsou v současné době potíže s vydáním stavebního povolení na vhodných místech pro stavbu domků. V začátku příštího roku budeme pokračovat v práci na dokončení změny ÚP. S ohledem na finanční možnosti obce je třeba si otevřeně říci, že je to otázka výhledově několika let.
13. Zrcadlo u čp. 28
je to otázka cca 30 tis. Kč, zatím nebude realizováno.

 

add. 7: Různé:

1. V souvislosti s výstavbou vodovodní soustavy, o které jsem informovali na minulém zasedání (15.9.2005) byla uzavřena Smlouva o vyjádření souhlasu pro obec Rožnov  se vstupem na pozemky ve vlastnictví obce Habřina. Jedná se o provádění přípravných prací  v souvislosti s navázání na řád veřejného vodovodu Habřina, který bude prodloužen do obce Rožnov – Neznášov.
2. byla provedení inventarizace  majetku a zásob obce. Výsledek – stav majetku a zásob souhlasí se stavem v účetní evidenci

 


Diskuse: Příspěvky:


žádné


add. 8 : Usnesení:

Návrhová komise p. Eva Klímová, p. Sehnoutka Jiří  a p. Hroch Zdeněk vypracovali návrh na usnesení – víz příloha č. 4. Po přečtení byli zastupitelé vyzváni k návrhu na doplnění usnesení a k jeho schválení.
Hlasování:   Pro 6 členů  z celkového počtu 7
   Proti  0 členů
   Zdrželo se: 0 členů
   
   Návrhy na doplnění usnesení: žádné.
Závěr: Usnesení bylo chváleno.

 


Zapsala dne 20.12.2005 Bittnerová Dagmar

 

 

Zdeňka Sehnoutková
starostka obce

 


Ověřovatel zápisu:  Sehnoutka Jiří