image
Drobečková navigace

Úvod > Stará struktura > Zastupitelstvo, vyhlášky a nařízeni > Usnesení obecního zastupitelstva > Usnesení obecního zastupitelstva - 15.12.2005

Usnesení obecního zastupitelstva - 15.12.2005

 

Usnesení – 4/2005
ze zasedání obecního zastupitelstva obce Habřina
ze dne 15.12.2005 v Habřině


Zastupitelstvo obce Habřina na veřejném zasedáni dne 15.12.2005

a) projednalo:

1. Smlouvy o pronájmu nebytových prostor – p. Šutriepka, p. Řehák, p. Michálek, p. Pejchalová
2. Rekapitulaci půjček pana Václava Skořepy obci Habřina
3. Situaci kolem pozemků p. Jarmily Adamčíkové a p. Jarmily Keřové, dotčených stavbou biocentra „Na Obci“
4. Stav splácení dluhu firmě STAVOKA KOSICE – splátkový kalendář, penalizace

 

b) Bere na vědomí:

1. Smlouvu o vyjádření souhlasu pro obec Rožnov  se vstupem na pozemky ve vlastnictví obce Habřina v souvislosti s navázání na řád veřejného vodovodu Habřina, který bude prodloužen do obce Rožnov - Neznášov

2. Informaci o stavu zadluženosti obce s tím, že i nadále budou veškeré akce pouze udržovací, a to do výši finančních možností obce Habřina.

3. Změnu knihovníka – paní Evu Klímovou a změnu výpůjčních hodin – pondělí od 17 do 19 hodin.
4. Splnění „Opatření k nápravě“ tj.  provedení inventarizace  majetku a zásob obce. Výsledek – stav majetku a zásob souhlasí se stavem v účetní evidenci


c) Schvaluje:
1. Volbu zapisovatele p. Dagmar Bittnerovou
2. Volbu ověřovatele zápisu p. Sehnoutku Jiřího
3. Volbu návrhové a volební komise: paní Klímovou Evu, Kozoně Romana a  Hrocha Zdeňka
4. Splnění usnesení z minulého zasedání :
a. Získání členů pro stavební komisi – p. Sehnoutka Vratislav , p. Řehák Miroslav st.
b. Získání člena kulturní komise: p. Klímová Eva
5. Vytvoření elektronické úřední desky a průběžná aktualizace www stránek obce
6. Úpravu rozpočtu obce Habřina pro rok 2005 o částku 91.000 Kč -   viz příloha č. 3
7. Rozpočtové provizorium na r. 2006 – viz příloha č. 1 a rozpočtový  výhled 2007 – 2009 - viz příloha č. 2
8. Výši příspěvku ve výši  Kč 5O ,-   na  obyvatele k 1.1. 2006  pro DSO Hustířanka
9. Příspěvek  DSO Hustířanka z vlastních zdrojů celkem  ve výši – 47.500,- jako 30 % podíl vlastních prostředků na neinvestiční dotaci – opravu budovy obecního úřadu.  – Částka z tohoto podílu ve výši  21.430 Kč byla již odsouhlasena usnesením z 15.9.2005. Jelikož  došlo k navýšení dotace, je nutno povýšit i vlastní zdroje, a to o částku 26.070 Kč. 
10. Příspěvek  DSO Hustířanka z vlastních zdrojů  ve výši – 51.000,- jako  50 % podíl vlastních prostředků na investiční dotaci – nákup zahradní mechanizace na údržbu zeleně
11. Příspěvek DSO Hustířanka ve výši 20.000 na úhradu projektové dokumentace – zpracované v souvislosti s novou vodárenskou soustavou – napojení přečerpávaní stanice a pokračování do Rožnova.
12. Směna pozemků ve vlastnictví p. Jarmily Keřové a p. Jarmily Adamčíkové za pozemky ve vlastnictví obce formou směnné smlouvy. Dále dohodu o narovnání  a  úhradě vzniklých nákladů s tímto spojených,  a to v částce 11.000 Kč, které uhradí obec p. Adamčíkové a Keřové.
13. Prodloužení termínu splatnosti půjček od p. Václava Skořepy obci Habřina, a to do 31.12.2006 ve výši 252.600 Kč bez úroků.
14. Vytvoření inventarizační komise k provedení fyzické i účetní inventury ke dni  31.12. 2005:  Bittnerová Dagmar, Sehnoutková Zdeňka, Hroch Zdeněk
d) Ukládá
1. Vypracovat dodatky k nájemním smlouvám – dle bodů
termín: do 31.12.2005
odpovídá: Sehnoutková Zdeňka


2. Dopracovat smlouvu – k pozemkům vlastníků p. Keřové Jarmily a p. Adamčíkové Jarmily, které byly dotčeny  při výstavbě biocentra „Na Obci“.
termín: do 31.1.2006
odpovídá: Sehnoutková Zeňka
3. Zajistit řádné uhrazení  poplatků za svoz komunálního odpadu od všech osob trvale    bydlících v obci Habřina i osob, které využívají neobydlené objekty v obci k rekreačním účelům.

Termín: nejpozději do 31.12.2006
odpovídá: Bittnerová Dagmar

 

 

 


 

 

 

Zdeňka Sehnoutková
Starostka obce

 

Zapsala: Bittnerová Dagmar

 


Ověřovatel zápisu: Sehnoutka Jiří

 

V Habřině dne 20.12.2005