image
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Poskytování informací, příjem podání > Přehled poskytnutých informací

Přehled poskytnutých informací

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb. (PDF)

1. Oficiální název

*Název obce*

2. Důvod a způsob založení

Obec *Název* (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Obec byla zřízena ze zákona 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

 • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
 • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
 • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
 • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Organizační struktura
Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  *Obec Název*
  *Ulice č.p.,*
  *123 45 Obec Název*

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  *Obec Název*
  *Ulice č.p.,*
  *123 45 Obec Název*

 • 4.3 Úřední hodiny

  *odkaz na stránku Základní informace*

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: *+420 123 456 879*
  mobilní telefon: *+420 000 123 456*

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  *www.obec.cz*

 • 4.6 Adresa podatelny

  *Obec Název*
  *Ulice č.p.,*
  *123 45 Obec Název*

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: *USB flash disk*

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna *odkaz na stránku Elektronická podatelna*.

  Další elektronické adresy:

  *ou@obec.cz* upřesňující informace (účel použití, případně jméno adresáta)
  *starosta@obec.cz* upřesňující informace (účel použití, případně jméno adresáta)

 • 4.8 Datová schránka

  *jjhhkd*

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: *1524-00001111*

6. IČO

*01234567*

7. DIČ

*CZ01234567* Obec je/není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

*odkaz stránku Poskytování informací, příjem podání*

10. Příjem podání a podnětů

*odkaz na stránku Poskytování informací, příjem podání*

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.