image

7.6.2005

Usnesení

ze zasedání obecního zastupitelstva obce Habřina

ze dne 7.6.2005 v Habřině

 

 1. projednalo:
 1. Kontrolu usnesení z minulého zasedání – konaného dne 13.5.2005
   • možnost prodej teletníku
   • návrh předsedů výborů – finančního kontrolního na jmenování členů komisí
 • závěrečný účet obce za r. 2004 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření s výhradou specifikovanou v bodě c) tohoto usnesení
 • závěrečný účet DSO Hustířanka za r. 2004 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření s výhradou specifikovanou v bodě b) tohoto usnesení
 • volbu členů jednotlivých výborů a předsedů komisí
 • odměny členů zastupitelstva dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb ve znění pozdějších předpisů
 • Rozpočet obce na r. 2005
 • Sestavení a další aktualizaci www stránek obce
 •  

  1. Bere na vědomí:
   1. Zprávu starostky obce paní Zdeňky Sehnoutkové o situaci ohledně prodeje budovy bývalého teletníku
   2. Závěrečný účet DSO Hustířanka za r. 2004 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
  2. Schvaluje:
   1. Volbu zapisovatele p. Dagmar Bittnerovou
   2. Volbu ověřovatele zápisu p. Romana Kozoně
   3. Volbu návrhové komise: Sehnoutka Jiří, Klímová Eva,
   4. Splnění usnesení z minulého zasedání :
    • převzetí dokumentace a zjištění podmínek prodeje bývalé budovy teletníku
    • uskutečnění pracovní porady
    • získání členů pro jednotlivé výbory
       1. Volbu předsedy stavební komise – p. Zdeňka Hrocha
       2. Volbu předsedy kulturní komise – p. Romana Kozoňe
       3. Výši měsíčních odměn zastupitelů dle nařízení vlády č. 37/2003 ve znění pozdějších předpisů ve výši 50 % nároku dle tohoto nařízení
       4. (výše odměny jednotlivých členů je na samostatné příloze)

       5. Rozpočet na rok 2005 jako přebytkový - příjmy 1 793 tis. Kč - výdaje     1 409 tis. Kč. Přebytek ve výši 384 tis. Kč se musí použít na splátku úvěru z minulých let.
       1. Závěrečný účet obce za r. 2004 a zprávu o přezkoumání hospodaření s výhradou spočívající:
     • v porušení rozpočtové kázně dle § 13 odst. 1 a 2 Z. 250/200 Sb ve znění pozdějších předpisů, neboť nebylo stanoveno a schváleno rozpočtové provizorium pro období do doby schválení řádného rozpočtu
     • v řádně prokázaném zveřejnění návrhu rozpočtu na r. 2005 před jeho schválením po dobu zákonem stanovenou
     • v dílčím porušení § 17 dost. 5 a 7 Z. 250/200 Sb ve znění pozdějších předpisů, neboť závěrečný účet obce za r. 2003 nebyl projednán zcela v souladu se zákonem a navíc bez zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,
     • v dílčí neúplnosti vedení účetnictví, neboť ve stavu účtu 031 –Pozemky nejsou zavedeny pozemky ve vlastnictví obce.
    • Opatření k odstranění nedostatků ze dne 25.3.2005 stanovené tehdejším starostou obce p. Václavem Skořepou s tím, že:
     • v bodech 1 – 5 bylo toto opatření splněno: (viz příloha splněná opatření)
     • se změnou v bodě číslo 6, a to: Zajistit evidenci pozemků v majetku obce na Katastrálním úřadě, ocenit je.

     zodpovídá místostarostka obce p. D. Bittnerová

     termín do: 30.11.2005

     Zavést tyto pozemky do účetní evidence na účet 031 – Pozemky

     zodpovídá: účetní obce p. Skřipská

     termín do 31.12.2005

      

      

     1. Ukládá
      1. Zabezpečit ocenění pozemků ve vlastnictví obce Termín 30.11.2005 – zodpovídá: Bittnerová D.
      2. Zavést oceněné pozemky do účetní evidence majetku obce: Termín: 31.12.2005- zodpovídá p. Skřipská
      3. Předsedům komisí – kulturní a stavební podat návrh na doplnění členů komisí (vždy 2)
      4. Předsedovi kulturní komise p. Romanu Kozoňovi u příležitosti životních jubileí občanů 50 a 55 let – zaslat gratulaci, u jubileí 60. a výše vždy po 5 letech provést osobní návštěvu občanů a předat malou pozornost v hodnotě cca 300,- Kč.
      5. Nadále zabezpečovat úkoly, které vyplývají z Opatření k nápravě nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání hospodaření do dalšího bodobí zodpovídá starostka obce p. Zdeňka Sehnoutková
      6. Všem členům zastupitelstva zabezpečovat a plnit úkoly vyplývající z jejich funkce
      7. Dokončit vytvoření a úpravu www stránek obce
      • Termín: do 31.8.2005
      • Zodpovídá: Bittnerová D.
     2. Doplnit návrh na člena finančního výboru obce – zodpovídá J. Sehnoutka , termín do příštího zasedání
     3.  

       

       

       

      Zdeňka Sehnoutková

      Starostka obce

       

       

       

      Zapsala: Bittnerová Dagmar

       

       

       

       

      Ověřovatel zápisu Kozoň Roman

       

       

       

       

       

       

       

      V Habřině dne 13.6.2005