image

15.9.2005

Usnesení

ze zasedání obecního zastupitelstva obce Habřina

ze dne 15.9.2005 v Habřině

 

 

Zastupitelstvo obce Habřina na veřejném zasedáni dne 15.9.2005

 1. projednalo:

 

 1. Možnost odprodeje části obecního pozemku Dr. Lukáčové
 2. Informace o dodatečném stavebním povolení a kolaudaci staveb na pozemcích p. Ladislava Řeřábka a p. Zdeňka Hrocha
 3. Smlouvy o pronájmu nebytových prostor – p. Šutriepka, p. Řehák, p. Michálek
 4. Možnosti pojízdné prodejny pro naši Obec Habřina
 5. Rekapitulaci půjček pana Václava Skořepy obci Habřina
 6. Svoz odpadů – informace o prokázání likvidace odpadu právnických osob a fyzických osob
 7. Odečty vodoměrů – vyhodnocení spotřeby vody
 8. Situaci kolem pozemků p. Jarmily Adamčíkové a p. Jarmily Keřové, dotčených stavbou biocentra “Na Obci”
 9. Stav splácení dluhu firmě STAVOKA KOSICE – splátkový kalendář, penalizace

 

 

 1. Bere na vědomí:
  1. Informaci o hospodaření obce v r. 2005 a výsledek dílčího přezkoumání hospodaření, kontrolu opatření za r. 2004 s výsledkem bez závad.
 2. Informaci o řešení neplatičů, svozu domovního odpadu a tříděného odpadu, informaci o odběru a odečtu pitné vody.
 3. Informaci o zahájení zpracování projektové dokumentace veřejného vodovodu v obcích Rožnov a Neznášov – navázání a propojení s vodovodním řádem Habřina
 4. Informaci o stavu zadluženosti obce s tím, že veškeré akce budou pouze udržovací, a to do výši finančních možností obce Habřina.

 

 • Schvaluje:
  1. Volbu zapisovatele p. Dagmar Bittnerovou
  2. Volbu ověřovatele zápisu p. Klímová Eva
  3. Volbu návrhové a volební komise: Sehnoutka Jiří, Hroch Zdeněk,
  4. Splnění usnesení z minulého zasedání
  5. :
       • získání členů pro jednotlivé výbory
       • splnění “Opatření k nápravě” vyplývající z kontroly hospodaření obce za r. 2004
       • průběžné provádění evidence a ocenění pozemků
       • vytvoření a aktualizace www stránek obce
    1. Úpravu rozpočtu obce Habřina pro rok 2005
    2. v neinvestičních výdajích o částku Kč 5.061,- - jako náklad na mimořádné volby do obecního zastupitelstva a taktéž v příjmech o částku 5.061,- Kč – příjem dotace na mimořádné volby.
    3. Výši příspěvku z vlastních zdrojů v částce Kč 21.430,-
    4. k dotaci na obnovu venkova – akce: Oprava budovy OÚ Habřina čp. 28 – na účet DSO Hustířanka.
    5. Podání výpovědi nájemní smlouvy p. Kolmanové Kateřině.
    6. Jedná se o pronájem prodejny potravin a smíšeného zboří a pohostinství v budově čp. 39 – Habřina v souladu s ujednáním nájemní smlouvy v odst. V.
    7. Odkoupení pozemků:
     1. p. č. 2/4 k. ú. Habřina o výměře 548 m2 (před prodejnou potravin) od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových – Hradec Králové
     2. st. p. č. 143 k. ú. Habřina o výměře 299 m2 (pozemek pod prodejnou potravin) od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových – Hradec Králové
     3. p. č. 30/2 o výměře 39 m2 (před nemovitostí J. Kontila – čp. 27) – od PF ČR

     

   1. Postup při poskytování příspěvku neinvestičních výdajů spojených s docházkou na základní školu
   2. . Příspěvek pro rok 2005 bude hrazen pouze do výše nákladů ZŠ Smiřice, konkrétně ve výši 2.368,- Kč na žáka. Příspěvek je vázán trvalým bydlištěm žáka.
   3. Prodej obecních pozemků,
   4. které jsou vedeny jako ostatní plocha za cenu uvedenou ve znaleckém posudku:
      1. p. Luboši Zaňkovi, Habřina 87 – p.č. 313/9 – 103 m2 a p.č. 313/11 – 264 m2 - obojí v k. ú. Habřina
      2. p. Vladimíru Černému, ing. , Habřina 26 – p. č. 30/6 o výměře 37 m2 a část pozemku p. č. 30/1 – cca 30 m2 – výměru nutno určit novým geometrickým plánem, obojí v k. ú. Habřina

     

   5. Vrácení půjčky ve výši 40.000,- Kč manželům Kufovým
   6. – do 15.12.2005
   7. Ukončení spolupráce s Probační a mediační službou
   8. – alternativní tresty

     

    1. Ukládá

     

    1. Všechny smlouvy o nájmu nebytových prostor uvést do souladu s obecně platnými právními předpisy
     • termín: do 30.11.2005
     • odpovídá: Sehnoutková Zdeňka
    1. Zajistit zveřejnění nabídky na provoz potravin , případně i pohostinství formou zveřejnění inzerátu – veřejná deska OÚ, Internet, inzerce.....
     • termín: do 30.9.2005
     • odpovídá: Bittnerová Dagmar
    1. V souladu s dnešním usnesením z dnešního jednání podat písemnou žádost o odprodej pronajatého pozemku od úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Hradec Králové v PF ČR v k. ú. Habřina
     • Termín: do 15.12.2005
     • Odpovídá: Sehnoutková Zdeňka

     

    1. Uzavřít nejasnosti kolem majetkových vztahů k dotčeným pozemkům vlastníků p. Keřové Jarmily a p. Adamčíkové Jarmily, které nastaly při výstavbě biocentra “Na Obci”. Pokud nedojde k dohodě, vyhotovit zápis a nechat spor řešit soudní cestou.
     • Termín: do 30.11.2005
     • odpovídá: Sehnoutková Zeňka

     

     

    1. Doplnění členů kulturní a stavební komisee
     • Termín: do příštího zasedání
     • odpovídá: Hroch Zdeněk, Roman Kozoň

     

     

     

     

     

    Zdeňka Sehnoutková

    Starostka obce

     

     

    Zapsala: Bittnerová Dagmar

     

     

     

    Ověřovatel zápisu: Klímová Eva

     

     

    V Habřině dne 22.9.2005